1.   Niniejszy regulamin jest regulaminem w myśl art. 385 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów Fitness Maestro, ul. Dąbrowskiego 27a, 60-840 Poznań oraz ul. Newtona 2, 61-161 Poznań. Właścicielem strony i podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia finansowe jest Impre-Art Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Łąkowej 21, zarejestrowaną w Poznaniu, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091397, NIP 779-00-16-914.

2.   Członkiem klubu Maestro może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać członkiem klubu za zgodą opiekuna prawnego.

3.   Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług klubu jest karta klubowa (zwana dalej "kartą"). Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim.

4.   Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem, okazanie dokumentu tożsamości oraz uiszczenie opłaty 5 zł za wydanie karty.

5a.   Wstęp do Klubu następuje po okazaniu ważnej karty członkowskiej w recepcji Klubu i pozostawienie jej lub innego dokumentu tożsamości (w przypadku utraty karty i oczekiwaniu na nową) na czas korzystania z usług Klubu.

5b. Prawo wstępu do klubu mają także klienci nie posiadającej karty klubowej Maestro, ale posiadający którąkolwiek z kart partnerskich (Multisport Plus, Multisport Classic, Fit Profit, Fit Sport, OK System ), które honorowane są w klubie na podstawie odrębnych umów. Klienci posługujący się powyższymi kartami mają prawo do 1 wejścia do klubu dziennie. W ramach wejścia klient może skorzystać z 1 zajęć grupowych oraz z siłowni, na której pobyt nie jest limitowany czasowo. Ograniczenie do 1 zajęć dziennie nie dotyczy pakietu OK System Open oraz Multisport Plus.

6.   W przypadku zagubienia karty Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł.

7.  Każda karta klubowa jest kartą imienną i ma określony termin ważności. Karta nie może zostać przekazana osobie trzeciej, jako dokument upoważniający do korzystania z zajęć w okresie wazności karty.

7a. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karty ani do zwrotu pieniędzy.

7b. Karnety na 6 lub 12 miesięcy mają możliwość zawieszenia na okres do 14 dni kalendarzowych. Zawieszenie karnetu może się odbyć tylko raz w ciągu okresu ważności karnetu bez względu na to na ile dni karnet zostanie zawieszony.

8.   Cena karty nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoby biorącej udział w zajęciach oświadczają, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem Klubu Fitness Maestro.

9.   Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

10.   Godziny otwarcia obu lokalizaji Maestro oraz grafiki zajęć, jak również aktualne cenniki, dostępne są na stronie internetowej www.fitnessmaestro.pl oraz w recepcji obu klubów.

11.  Maestro zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktora, jak również do odwołania zajęć, jeśli przyjdą na nie mniej niż 4 osoby, redukcji godzin w okresie wakacyjnym, świątecznym czy też całkowitego zamknięcia obiektu w okresie wakacji, po uprzednim poinformowaniu o tym klientów.

12.   Na wszystkie zajecia z instruktorem obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, której można dokonać: osobiście w recepcji klubu, telefonicznie oraz mailowo. Klienci Maestro korzystający z kart klubowych mogą również dokonywać rezerwacji samodzielnie przez Internet.

13.  Istnieje obowiązek odwołania rezerwacji w razie planowanej nieobecności.

13.1.  Rezerwacja może zostać anulowana maksymalnie 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem zajęć poprzez kontakt z recepcją. Posiadacze kart klubowych mają możliwość anulowania rezerwacji poprzez system online, jednak nie później niż na 3 godziny przed zajęciami, po tym czasie w celu anulowania rezerwacji niezbędny jest kontakt z recepcją klubu.

13.2. W przypadku gdy klient posługujący się kartą klubową nie uczestniczy w zarezerwowanych zajęciach, nie zgłaszając nieobecności, zajęcia te traktowane sa jako wykorzystane.

13.3.  W przypadku, gdy klient posługujący sie kartą Multisport lub Fitprofit dwukrotnie nie pojawi się na zarezerwowancyh zajęciach, odbierając tym samym możliwość udziału w tych zajęciach innym osobom,  zostanie mu odebrane prawo wcześniejszego rezerwowania miejsc.

14.   Ważność rezerwacji mija na 5 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć. Po tym czasie rezerwacja jest nieważna i miejsce może zająć inna osoba.

15. Zniżki studenckie dotyczą osób legitymujących się odpowiednim dokumentem (legitymacją studencką bądź inną legitymacją szkolną), które nie ukończyły 26 roku życia. Zniżki dla seniorów dotyczą osób, które ukończyły 60 lat.

16.  Każdy z uczestników zajęć powinien na czas trwania treningu zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartosciowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie klubu, Maestro nie ponosi odpowiedzialności.

17.  W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki pobierana jest opłata 30 zł, którą należy uiścić w recepcji klubu.

18.  Wstęp na salę ćwiczeń jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym. W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.

19.  Na terenie Maestro obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulująch - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sal do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

20.  Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Maestro.

21.  Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Maestro.

22.  Za dewastację rzeczy należących do Maestro oraz za wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie i finansowo.

23.   Do sterowania sprzętem TV, klimatyzają itp. uprawniony jest tylko pracownik Maestro.

24.   Wykluczenie z klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie jest zwracana równowartość  niewykorzystanego karnetu.

25. Płatności internetowe:

25.1. Usługodawca udostępnia klientom możliwość dokonywania płatności za karnety drogą elektroniczną.

25.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

25.3. Doładowania karnetów przez Internet możliwe są tylko w przypadku klientów, którzy posiadają już kartę klubową, czyli dokonali zakupu pierwszego karnetu w siedzibie Klubu Fitness Maestro przy ul. Dąbrowskiego 27a w Poznaniu i są w stnie zalogować się w systemie przy użyciu numeru odpowiadającego karcie klubowej oraz hasła. Każde kolejne doładowanie może nastąpić za pośrednictwem Internetu bądź też w recepcji Klubu Fitness Maestro.

25.4. Płatności internetowe nie dotyczą karnetów na zajęcia Gimnastyka 50+, Aktywna Mama(chyba,że klientka posiada już plastikowa kartę klubową) oraz Nordic Walking czy też inne formy zajęć, na których uczęszczanie nie wiąże się z posiadaniem plastikowej karty klubowej.

25.5. Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać w recepcji Klubu przy ul. Dąbrowskiego 27a lub bezpośrednio managerowi Klubu pod numerem telefonu 605 03 03 04.

26.  Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Maestro.

27.  Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować bezposrednio do managera Klubu lub pod numerem telefonu 605 03 03 04.

28.  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientów Maestro.  Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i korygowania własnych danych.

 

 

Regulamin Klubu Fitness Maestro obowiązuje od 20.04.2009 r.